De vorm en inhoud van deze website zijn met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Het verzamelen van al dit fotowerk kost vele jaren, met name de opnamen van de in het wild levende dieren hebben veel tijd en energie gekost.

U wordt dan ook vriendelijk verzocht het copyright van al dit fotowerk te respecteren! Ongeoorloofd gebruik van enig materiaal afkomstig van deze website vormt een inbreuk op het copyright. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotocopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze website, Martin van der Kruijk.